„Nabywamy kompetencje cyfrowe”

STAWIL sp. z o.o. realizuje projekt pod tytułem „Nabywamy kompetencje cyfrowe” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

logo kompetencje cyfroweq

Wartość projektu:         826 750,00 zł w tym wartość wkładu UE wynosi 702 737,50 zł
Beneficjent: STAWIL Sp.  z o.o. z siedzibą przy ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów
Czas trwania: od 01.10.2020 do 31.03.2022
Adres biura projektu:   Rzeszów, ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów

Cel projektu

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji i kwalifikacji w obszarze TIK u min. 75% z 350 osób (210 kobiet / 140 mężczyzn), czyli min. 263 osoby dorosłe do 31.03.2022 r. Cel zostanie osiągnięty poprzez uczestnictwo w/w osób w szkoleniach prowadzących do zdobywania i poprawy kompetencji i kwalifikacji cyfrowych.
Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPOWP, tj. wzrostu kompetencji w obszarze TIK i języków obcych u osób dorosłych będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy poprzez:

  • zorganizowanie i realizację szkoleń prowadzących do zdobywania i poprawy kompetencji cyfrowych dla 350 osób (210 kobiet/ 140 mężczyzn) wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK oraz posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób w wieku 50 lat i więcej, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego (w tym min. 25% osób zamieszkuje miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze) i z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych.

Poziom zaawansowania planowanego wsparcia dostosowany do profilu i potrzeb grupy docelowej.

Grupa docelowa projektu

Uczestnikami projektu będzie 350 (210 kobiet/ 140 mężczyzn) osób dorosłych (w wieku 25 lat i więcej) wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK oraz posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego i z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji i kwalifikacji cyfrowych.

Planowane formy wsparcia

Zadanie przewidziane w Projekcie to realizacja szkoleń prowadzących do wzrostu kompetencji i nabycia kwalifikacji cyfrowych w następujących zakresach:

  • MODUŁ INFORMACJA I TWORZENIE TREŚCI – poziom zaawansowania – podstawowy A, 160 os., 60 godz./os.
  • MODUŁ KOMUNIKACJA – poziom zaawansowania – podstawowy A, 80 os., 40 godz./os.
  • MODUŁ BEZPIECZEŃSTWA – poziom zaawansowania – średniozaawansowany B, 110 os., 36 godz./os.

Po ukończeniu szkolenia i przystąpieniu do egzaminu zewnętrznego (typ: Egzamin kwalifikacji cyfrowych (DigComp) VCC), Uczestnicy Projektu otrzymują dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji.

Główne rezultaty projektu

  • Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 53 osoby (32 kobiety, 21 mężczyzn);
  • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 38 osób (23 kobiety, 15 mężczyzn);
  • Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 263 osoby (158 kobiet, 105 mężczyzn).

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem